خبر   
رهنمودها   
بیانیه ها   
همایش ها   
برنامه ها   
مطالب مفید   
مهم   
سایت ها مراجع اعظام و مراکز شیعی   

 بیانیه سیزدهم آبان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا :
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا به‌مناسبت 13 آبان، روز مبارزه با استکبار، بیانیه‌ای منتشر کرده است.
 بیانیه 22 بهمن تحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا :
بیانیه 22 بهمن تحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا