خبر   
رهنمودها   
بیانیه ها   
همایش ها   
برنامه ها   
مطالب مفید   
مهم   
سایت ها مراجع اعظام و مراکز شیعی   

ريشه‌هاي شبكه اسلام هراسي در آمريكا (قسمت اول)
ريشه‌هاي شبكه اسلام هراسي در آمريكا(قسمت اول)


* قسمت اول
برخلاف اين واقعيت كه بسياري ازمعضلات اجتماعي ازجمله بي‌عدالتي، نابرابري، تعصبات نژاد پرستانه وامثالهم همه و همه معلول جهل و ناداني است، اسلام هراسي و ايجاد ترس و وحشت از اسلام و مسلمانان صرفاً ناشي ازجهل و ناداني نيست بلكه در واقع امري است كه برخي از روي آگاهي و به طرز هدف‌مندانه از آن بعنوان يك استراتژي سياسي استفاده كرده و مي‌كنند.
متاسفانه فضاي ترس و بي‌اعتمادي تزريق شده ازسوي اسلام هراسان در كشورهاهي غربي امروز به يكي ازجنبه‌هاي تيره و تار اين جوامع و به ويژه آمريكا تبديل گرديده است. در اين ميان آنچه حائز اهميت است اينكه اين موضوع يك امرتصادفي و يا چيزي كه به يك‌باره اتفاق افتاده باشد نيست. تحقيقات و مطالعات صورت گرفته در ارتباط با اين پديده و چراهاي پشت پرده ترويج و تشويق اسلام هراسي به خوبي نشان داده است كه پول، قدرت و سودجويي، عامل اصلي پشت پرده معضل بزرگ اجتماعي حال حاضر جوامع غرب و به ويژه آمريكا مي‌باشد.
افزايش احساسات ضد اسلامي چيزي نيست كه به يكباره از آسمان سقوط كرده باشد. اين امر در واقع ساخته و پرداخته يك شبكه پنهان از وبلاگ‌نويسان، كارشناسان، سياست‌مداران و كساني است كه آنها را از لحاظ مالي و مادي حمايت مي‌كنند.

اسلام هراسي عليرغم اداره آن توسط يك شبكه پنهاني كوچك توانسته است تاثير منفي بسزايي در تفكر مردم در جوامع غربي و به ويژه آمريكا نسبت به اسلام و مسلمانان بگذارد، بطوريكه اكثر صاحب‌نظران معتقدند بسياري از اقدامات نادرست آمريكا و آمريكايي‌هايي‌ها در ارتباط با مسلمانان درطول دهه گذشته، همه و همه ناشي از تاثير همين شبكه به ظاهر كوچك يعني شبكه ترويج اسلام هراسي صورت گرفته است.
بسياري از پ